Dzierżawa i Sprzedaż

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332 sprzeda w drodze konkursu ofert: Kemping – Marina PTTK Szczecin Dąbie, na który składają się:

 

– Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy
ul. Przestrzennej 23 a i Przestrzennej 23 b, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00051367/4, składającej się
 z działek gruntu nr ewid. 12/5 i 12/6  wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność sprzedającego, (użytkowanie  wieczyste nieruchomości do dnia 31 sierpnia 2070 r.).

– Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy
ul. Przestrzennej 23, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00067913/2 składającej się z działki gruntu nr ewid. 10/2 wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność sprzedającego (użytkowanie  wieczyste nieruchomości do dnia 26 marca 2081 r.).

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie należy składać lub przesłać drogą pocztową
z dopiskiem „Sprzedaż Kemping-Marina PTTK Szczecin Dąbie” na adres:

Mazury PTTK sp. z o.o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn

w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Oferta powinna zawierać:

–   Proponowaną cenę – cena netto + 23% VAT.

– Informacje o składającym ofertę: nazwę (imię i nazwisko), adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, dane rejestrowe NIP i REGON lub w przypadku osoby fizycznej PESEL.

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 89 527-51-56.

 

Złożone oferty będą podstawą do przeprowadzenie rokowań mających na celu zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia rokowań z wybranymi oferentami oraz przerwania naboru ofert oraz rokowań na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.