27.06.2020 r. - Welski Park Krajobrazowy

Welski Park Krajobrazowy- położony w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w dolinie rzeki Wel. Jego powierzchnia wynosi obecnie 20 444 ha, natomiast powierzchnia otuliny to 3895,1 ha. Park utworzono 18 grudnia 1995 r. Obecnie siedziba dyrekcji mieści się w Jeleniu koło Lidzbarka. Park powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu, a przede wszystkim doliny rzeki Wel. Charakterystyczną cechą Parku jest różnorodność środowiska przyrodniczego, a mianowicie bogactwo flory i fauny oraz zróżnicowanie krajobrazu. Dominującym elementem rzeźby terenu są piaszczyste równiny sandrowe, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku, występuje również wysoczyzna morenowa oraz rynny subglacjalne. Ważnym elementem przyrodniczym Parku są jeziora polodowcowe, można wyróżnić 13 większych jezior. Przy Parku działają dwa muzea: Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne.

 

Termin- 27.06.2020 r.

Program wycieczki

 

  • 8:00- wyjazd ul. Staromiejska 1 (budynek PTTK)
  • 8:00-9:30- przejazd do Jelenia
  • 9:30-11:00-zwiedzanie Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficznego
  • 11:00-15:00- spacer z pracownikiem Welskiego Parku Krajobrazowego- zespół pięciu kurhanów, (jeden z bardziej ciekawszych, zaliczanych do największych zachowanych budowli tego typu w północnej Polsce. Kurhany zwane także „grobami olbrzymów” powstały około szóstego wieku przed naszą erą),Rezerwat przyrody "Bagno Koziana" (Rezerwat obejmuje 54,85 ha bagien i torfowisk zarastających zachodni kraniec jeziora Jeleń. Jest to rezerwat o charakterze ornitologicznym, który utworzono dla zachowania ostoi ptactwa wodno-błotnego, m.in. rybitwy zwyczajnej, perkoza dwuczubatego i czajki), Rezerwat przyrody "Piekiełko" (Rezerwat obejmując ochroną przełomowy odcinek rzeki Wel o znacznym spadku i bystrym nurcie. W „Piekiełku” występuje 19 gatunków roślin objętych ochroną prawną z czego aż 9 ochroną ścisłą), Rezerwat przyrody "Ostrów Tarczyński" (utworzono na półwyspie pomiędzy jeziorami Grądy i Tarczyńskie. Głównym celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie lasów. Żyją tam między innymi krakwa, gągoł, nurogęś, bekas kszyk i brodziec piskliwy), Rezerwat przyrody "Jezioro Neliwa" (chroni jezioro wraz z przylegającymi do niego torfowiskami, łąkami i lasami. Rezerwat stanowi także ostoję ptactwa. Odnotowano w nim występowanie 41 gatunków ptaków).
  • 15:00-16:30-przejazd do Olsztyna

 

Koszt udziału- 125,00 zł (minimalna wymagana liczba uczestników-  20-osób )

 

W cenie. transport, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, obsługa pilota, usługa przewodnicka