Informacja Camping Marina PTTK Szczecin Dąbie

Szanowni Państwo,

Wyrażają Państwo niepokój co do losów „Campingu  Marina PTTK”  w Szczecinie - Dąbiu. Rozumiemy intencje, które Państwu przyświecają i dziękujemy za troskę o dalsze utrzymanie i rozwój tej bazy turystycznej PTTK w Szczecinie. Zapewniamy jednak Państwa, że troska ta nie jest większa niż nasza – Właściciela obiektu. Z przykrością zmuszeni jesteśmy w tym miejscu zauważyć, że Państwa kategoryczna, a przy tym  krytyczna  ocena działań naszej Spółki w relacjach z Dzierżawcą jest nie tylko krzywdząca, ale i świadcząca o braku pełnej  wiedzy na temat relacji pomiędzy stronami umowy dzierżawy campingu.  Brak tej wiedzy jest w pełni zrozumiały gdyż trudno, aby nawet osoba, której leży na sercu dobro tego ośrodka była wprowadzana we wszystkie detale stosunków między kontrahentami, czyli spółką MAZURY PTTK sp. z o.o., a przedsiębiorstwem reprezentowanym przez Państwa A. i A. Kocewiczów.   Uważamy jednak, że przed formułowaniem kategorycznych zarzutów o złej woli naszej Spółki w kontynuacji umowy dzierżawy ośrodka z Państwem A. i A. Kocewiczami,  kierując się starą rzymską zasadą audiatur et altera pars, powinno się uzyskać stanowisko obwinionego. Uniknąć można w takim przypadku pochopnych i krzywdzących ocen. Można też w ten sposób wyjaśnić stanowiska obu stron  i uzyskać rzeczywisty obraz sytuacji.

Wychodząc z powyższego założenia pragniemy Państwa poinformować,  
że dotychczasowy Dzierżawca obiektu, dnia 9 czerwca 2016 roku wyraził kategoryczne stanowisko, że nie jest zainteresowany dalszą dzierżawą obiektu „Camping Marina PTTK” Szczecin – Dąbie. Pomimo tej jednoznacznej deklaracji, przedłożona została ze strony naszej Spółki dla Państwa A. i A. Kocewiczów propozycja nowej wieloletniej umowy dzierżawy.  Nie została ona przyjęta, a stanowisko o niekontynuowaniu umowy dzierżawy
przez Spółkę Państwa A. i A. Kocewiczów, zostało kolejny raz wyrażone w piśmie
do Wydzierżawiającego z dnia 31.12.2016 roku.

Biorąc pod uwagę decyzję Państwa A. i A. Kocewiczów spółka MAZURY PTTK sp. z o.o., została zmuszona  do podjęcia kroków zmierzających do wyłonienia  nowego dzierżawcy. Postępowanie przetargowe na dzierżawę obiektu ma charakter publiczny, a  ogłoszenie o ofercie wydzierżawienia obiektu było publikowane w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Państwo A. i A.  Kocewiczowie byli również informowani o ogłoszeniu przetargu lecz  do chwili obecnej nie przystąpili do konkursu ofert. Stanowisko takie świadczy o braku zainteresowania Państwa A. i A. Kocewiczów  kontynuowaniem prowadzenia „Campingu Marina PTTK”  Szczecin – Dąbie, na co spółka MAZURY PTTK sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienie rzuci trochę inne światło na poruszany przez Państwa  problem i pozwoli na  lepszą ocenę sytuacji i działania spółki MAZURY PTTK sp. z o.o. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że „Camping Marina PTTK” Szczecin - Dąbie będzie nadal funkcjonował, a naszym priorytetem jest wyłonienie kolejnego dzierżawcy, który gwarantowałby  utrzymanie pozycji campingu, jako ośrodka życia turystyczno-kulturalnego Szczecina.

 

                                                                                                Z turystycznymi pozdrowieniami,

Zarząd i Pracownicy Mazury PTTK sp. z o.o.